Fihirisa

DAGA SURAR NABA'I ZUWA SURAR INFID'AR
DAGA SURAR MUD'AFFIFIN ZUWA SURAR SHAMSI
DAGA SURAR LAIL ZUWA SURAR NASI