Fihirisa

Gabatarwar Al-Majma'ul alami Li Ahlil-bait
Bada'u A Cikin Kur’ani Mai Girma
Maganar Malaman Imamiyya Game Da Bada
Muhimmancin Bada Wajan Tarbiyyantarwa
Tambayoyi Da Amsa Game Da Imani Da Bada
Bayanin Abin Da Ya Gabata A Takaice