Fihirisa

Kamun kafa
1-Kamun kafa Da Sunaye Da Siffofin Allah
2-Kamun kafa Da Kur'ani
3-Kamun kafa Da Kyawawan Ayyuka
4-Kamun kafa Da Adu'ar Manzo (S.A.W)
5-Kamun kafa Da Addu'ar Dan'uwa Mumini
6-Kamun kafa Da Addu'ar Manzo Bayan Rasuwarsa
Ibn Taimiyya Da Mabiyansa
Tambayoyi Da Amsoshi
Tambaya ta farko: Shin neman addu'a daga mamaci shirka ne?
Tambaya ta biyu: Shin neman addu'a daga mamaci ba shi da wani amfani?
Tambaya ta uku: Shin tsakanimmu da wadanda suka rasu akwai wani shamaki wanda zai hana su jin maganarmu?
Tambaya ta hudu: Shin Manzo yana jin maganarmu?
7-Kamun kafa Da Mutane Tsarkaka Da Mutane Masu Daraja
Tarihin Kamun kafa Da Bayin Allah Tsarkaka
Kamun kafar Masu Tsarki Da Matsayi A Cikin Ruwaya
Kamun kafa Da Manzo Da Annabawan Da Suka Gabata
Kalu balanta Da Amsoshinsu
Kalu balanta ta biyu:
Kalu bale na uku:
Kalu bale na hudu:
1-Ruwayoyin Halascin Tawassuli Ko Kamun kafa, Mutawatir Ne
2-Littattafai Dangane Da Tawassuli